Omsorgstandpleje

Sådan kommer man med i ordningen.

Sådan kommer man med i ordningen

Man skal visiteres til omsorgstandpleje
Det er Kommunens visitatorer, der visiterer til omsorgstandpleje. De vurderer behovet for omsorgstandpleje / tandpleje i hjemmet på samme måde, som de vurderer behov for fx hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Visitators vurdering er en helhedsvurdering, der er konkret, individuel og begrundet.

Hvis der efterfølgende sker ændringer i en borgers situation, kan han/hun blive udvisiteret af omsorgstandplejen.

Bor du i plejebolig eller i et botilbud, skal du kontakte plejepersonalet for at få et ansøgningsskema. Bor du i eget hjem, skal du kontakte Visitationsenheden i Herning Kommune, hvis du ønsker at blive visiteret til omsorgstandpleje.

Visitationsenheden i Sundhed og Ældre
Bethaniagade 3B
7400 Hernng

Tlf.: 96 28 44 60

Åbningstider:
Mandag – torsdag: kl. 08.00 – 10.00 og 12.30 – 14.00
Fredag: 08.00 – 12.00

Omsorgstandpleje eller specialtandpleje?
I visse tilfælde kan patienter, der synes at høre ind under omsorgstandplejeordningen, af kommunen blive visiteret til behandling i specialtandplejeordningen. Læs mere om specialtandplejeordningen.

Klagemuligheder
Man kan som borger/patient [i henhold til LBK nr 995 af 14/06/2018] klage til Styrelsen for Patientsikkerhed (tidligere Patientombuddet) over kommunens afgørelse. Man kan klage over:

  • om man er omfattet af reglerne om omsorgstandpleje
  • egenbetalingen
  • omfanget af omsorgstandpleje.

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig Tandplejeinformations nyhedsbrev

Brevkasse

'Spørg Johan' og få svar.